Aquesta alcaldia ha adoptat en data 31 de desembre de 2013, la següent resolució:

“I.- APROVAR inicialment la modificació puntual instada per Ecoturisme Cal Tudó, SL i en la seva representació l’arquitecte Antoni Guillamón Zapata, del pla especial urbanístic del catàleg i inventari de les edificacions existents en sòl no urbanitzable, que afecta la fitxa núm. 41 de Cal Tudó d’aquest terme municipal.

 

II.- SOTMETRE el pla a informació pública per termini d’un mes mitjançant anunci al BOP, al DOGC, al diari l’Enllaç, a la web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.

III.- SOL·LICITAR els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.”

El projecte i la documentació adjunta, es podrà consultar a les oficines municipals de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, durant el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci

Rubió, 11 de gener de 2014.

L’alcalde,

F. Miquel Archela Gil.