Es fa públic, que l’ajuntament ple de Rubió, en sessió celebrada el 5 de novembre de 2013, adoptà, entre d’altres, i per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el següent acord:

“I. APROVAR inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal de Rubió, segons el text que s’adjunta als presents acords.

 

II. SOTMETRE a informació pública els presents acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari «L’enllanç dels anoiencs» i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.

III. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.”

Rubió, 19 de novembre de 2013.

L’alcalde,

F. Miquel Archela Gil