Es fa públic que l’Ajuntament ple de Rubió, en sessió celebrada el 5 de novembre de 2013, adoptà, entre d’altres i per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, el següent acord:

“1.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les NN SS de Planejament de Rubió per a la creació d’un vial peatonal a la zona del Pla de Rubió, redactada per l’arquitecte municipal Josep Colom Talló.

 

2.- Sotmetre l’esmentada proposta de modificació de les normes subsidiàries de planejament a exposició pública per termini d’un mes mitjançant anuncis al BOPb, DOGC, al diari l’Enllaç dels Anoiencs, a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’ajuntament. Durant aquest temps l’expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.

3.- Comunicar aquest acord als particulars afectats.

4.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als organismes sectorials afectats.”

Rubió, 19 de novembre de 2013.

L’alcalde,

F. Miquel Archela Gil