Ordre del dia:

1.- Aprovació, si escau, de l’esborray de l’acta de la sessió celebrada el 2 de maig de 2013.

2.- Verificació del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de Rubió, per a la delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU El Castell de Rubió.

Rubió, 13 de juny de 2013.