Per resolució de l’alcaldia de data 29 d’abril de 2013 ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 2 de maig de 2013 a les 20,30 hores segons el següent

 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de data 9 d’abril de 2013.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la núm. 15 a la núm. 21 de 2013 així com la seva ratificació si escau.

3.- Verificació del text refós de la modificació puntual de la fitxa 148 –Pedrafita del Pla Especial Urbanístic de les edificacions existents en sòl no urbanitzable, catàleg i inventari.

4.- Aprovació del compte de gestió recaptatòria lliurat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona corresponent a l’exercici 2012.

5.- Proposta de modificació del contracte de concessió d’explotació del bar restaurant el Pla de Rubió, amb habitatge annex, subscrit amb Rossend Felip Solé, que afecta als horaris de prestació del servei.

6.- Proposta d’arrendament del bar restaurant El Castell de Rubió per termini de sis mesos.

7.- Donar compte de les regidories delegades.

8.- Precs i preguntes.

SEGON.- Per part de la secretària es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.

Rubió, 29 d’abril de 2013.

La secretària,

Rosa Maria Matas Nin.