Per resolució de l’alcaldia de data 24 de gener de 2013 ha estat convocada sessió extraordinària de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 28 de gener de 2013 a les 20,30 hores segons el següent.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 4 de desembre de 2012.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la núm. 80 a la núm. 93 de 2012 així com la seva ratificació si escau.

3.- Aprovació inicial del Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici 2013.

4.- Aprovació inicial, de l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica.

5.- Proposta d’incorporació de l’Ajuntament de Rubió a la Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l’Anoia.

6.- Sol·licitud de subvenció al PUOSC per al quadrienni 2013-2016.

7.- Concessió d’ajuts directes als veïns empadronats a Rubió inclosos al padró de vehicles de tracció mecànica 2012.

SEGON.- Per part de la secretària es portaran a terme els tràmits necessaris per a la convocatòria i citació dels membres de la Corporació, fent efectiva aquesta resolució.

Rubió, 24 de gener de 2013.

La secretària,
Rosa Maria Matas Nin.