Es fa saber que l’alcalde president d’aquest ajuntament, mitjançant decret de data 31 de desembre de 2012, ha adoptar la següent resolució:

“I.- Ampliar per termini d’un mes el tràmit d’informació pública de la modificació puntual de les NN SS de planejament del municipi de Rubió que afecten l’article 30 de les seves normes urbanístiques, mitjançant anunci al BOP, al DOGC, al diari l’Enllaç dels Anoiencs, a la web www.rubio.cat i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, als efectes de donar compliment a la disposició addicional 10a. del text refós de la llei d’urbanisme.

II.- Donar per vàlid l’acord d’aprovació provisional adoptat en sessió plenària de data 2 d’octubre de 2012, de modificació puntual de les NN SS de planejament de Rubió, en el supòsit que no es presentin al·legacions ni reclamacions contra el mateix durant l’ampliació del tràmit d’informació pública.”

Rubió, 31 de desembre de 2012.

La secretària,
Rosa Maria Matas Nin.