ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 18 d’octubre de 2016.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 82 a la núm. 106 de 2016 i ratificació de les que ho requereixin.

3.- Proposta de petició a l’Associació de Municipis Eòlics de Catalunya (AMEC) per a formar part de la seva Associació.

4.- Rectificació de l’Inventari de Béns referit a 31 de desembre de 2015.

5.- Proposta d’adhesió  al nou acord marc de subministrament elèctric per a l’exercici 2017 d’acord amb l’adjudicació efectuada per la central de compres de l’Associació Catalana de Municipis.

6.- Proposta de nomenament de jutge de pau titular i substitut per als propers quatre anys.

7.- Precs i preguntes.