ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 26 de juliol de 2016.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 56 a la núm. 81 de 2016 i ratificació de les que ho requereixin.

3.- Adhesió, si escau, a la moció de suport a les oficines liquidadores aprovada per l’Ajuntament d’Igualada.

4.- Adhesió, si escau, a la moció de suport als 25 anys de la Marató de TV3 aprovada pel comitè executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

5.- Adhesió, si escau, a la moció per millorar el servei de Rodalies Renfe a Catalunya aprovada pel comitè executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

6.- Aprovació, si escau, del Compte de gestió recaptatòria presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici 2015.

7.- Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdit 2/2016 del Pressupost General d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 2016.

8.- Precs i preguntes.