CONVOCATÒRIA

Per resolució de l’alcaldia de data 22 de juliol de 2016 ha estat convocada sessió extraordinària  de l’Ajuntament Ple a celebrar a la sala de sessions d’aquest ajuntament el dia 26 de juliol  de 2016 a les 20:00 hores  segons el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 31 de maig de 2016.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia des de la núm. 39 a la núm. 55 de 2016.

3.- Proposta d’adhesió al conveni Anoia Terra de Castells 2016-2017.

4.- Designació de les festes locals per a l’any 2017.

5.- Aprovació, si escau, del Compte General del Pressupost de l’Ajuntament de Rubió corresponent a l’exercici 2015.

6.- Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu titulat “Mur contenció carrer escoles en la zona pública de protecció arqueològica del Pla de Rubió”i acords necessaris per a l’inici de la contractació per procediment obert.

Rubió,  22 de juliol  de 2016.

La secretària,

Rosa Maria Matas Nin.