MAÇANA 29 i 30 d'Abril de 2017

Dissabte 29

20.00: Ball a Ca l'Escolà amb música en directe del grup Banda sonora

Tradicional Rifa de la MONA

A la mateixa sala, Exposició d'art i Exposició del 3er concurs de dibuix infantil i juvenil.

L'entrada és gratuïta - Hi haurà servei de cuina i bar.

Diumenge 30

12.00: Música Festamajorera a la Plaça de la Rectoria.

13.00: Missa Solemne a la parròquia de Sant Martí de Maçana en honor al copatró Sant Marc Evangelista, acompanyant amb els seus cants la Coral Sant Martí de Sesgueioles.

13.30: Rifa de la Toia

14.00: Repartiment del tradicional Panellet de Sant Marc i de Flors a càrrec de les Priores.

Durant tot el matí el Conill Porquí repartirà sort en forma de cava.

Des de les 12.00 hi haurà servei de bar i aperitius.

Hi haurà un camí alternatiu que estarà indicat per la carretera de Rubió BV-1037

Descarregueu-vos-en el cartell

X Concurs Fotogràfic - Festa Major de Rubió 2017

Bases del Concurs

Tema: "La primavera a Rubîô"

Participants: Tots els afeccionats a la fotografia

Obres: Màxim 3 per autor

Modalitats: Blanc i negre o color.
No s'admetran fotografies que aparentment canviïn la imatge del poble.

Format: Lliure. Muntades en cartolina rígida de 30x40 cm. Al dors de cada fotografia s'indicara el titol, indret, nom, adreça, telèfon i entitat fotogràfica (en cas de que se'n pertanyi a alguna) i data.

Jurat: Estarà format per dues persones de reconeguda experiència fotogràfica i una del poble.

Categories:

 • Blanc i negre
 • Color
 • Local

Calendari

Termini d'admissió: S'admetran obres fins el dia 24 de maig a les 13.00h.

Llegeix més...

BASES PER A LA CONTRACTACIO D’UN OFICIAL 2A I D’UN PEÓ EN LA CONVOCATÒRIA DEL PLA D’OCUPACIÓ LOCAL 2017.

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria i la selecció d’un oficial 2a i un peó ambdós de manteniment per ocupar llocs de treball temporal.

La convocatòria es realitza en el marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació local 2017” finançat per la Diputació de Barcelona dins el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019.

2.- CONDICIONS DE TREBALL

Categoria: Oficial 2a

Règim de treball: laboral temporal

Jornada de treball: 40 hores setmanals

Durada: 3 mesos

Tasques a realitzar: construcció i treballs associats.

Categoria: Peó de construcció

Règim de treball: laboral temporal

Jornada de treball: 40 hores setmanals

Durada: 3 mesos

Tasques a realitzar: construcció i treballs associats.

3.- REQUISITS DELS ASPIRANTS

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents tots ells referits a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

Requisits generals:

 1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la UE o bé permís de residència.
 2. Haver complert els 45 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 3. Situació d’atur en demanda d’ocupació inscrit en el SOC
 4. No patir cap malaltia o limitació física o psíquica que impedeixi complir les funcions corresponents als llocs de treball de la convocatòria.
 5. No estar inhabilitats per l’exercici de les funcions públiques per sentència ferma, ni estar separats mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
 6. Estar en possessió del carnet de conduir B.
 7. Acreditar experiència en el ram de la construcció.
 8. Acreditar coneixements de la comarca i del municipi de Rubió (entrevista personal)

Requisits específics:

4.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran de presentar les seves sol·licituds a les oficines municipals entre el 23 i el 29 de març de 2017 en horari de 9 i les 14 hores. Hauran de presentar una instància amb la documentació necessària per acreditar el seu perfil professional, experiència i la seva situació socio-laboral:

1.- Currículum vitae.

2.- Fotocòpia compulsada del DNI (o fotocòpia i original per a la seva compulsa)

3.- Còpia del permís de treball, si s’escau.

4.- Justificants d’inscripció com a demandant de feina al SOC.

5.- Justificants de les experiències laborals relacionades amb l’àmbit d’actuació d’aquest pla d’ocupació.

A les instàncies, les persones interessades hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’estableixen a la base tercera de la convocatòria.

5.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Acabat el termini de presentació de sol·licituds es revisaran els requisits i la documentació aportada. Acte seguit l’alcaldia citarà als aspirants admesos per realitzar una entrevista personal i s’efectuarà la proposta provisional que es publicarà a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.

S’establirà un termini de 3 dies per presentar al·legacions o reclamacions passats els quals es formularà la proposta definitiva que també es publicarà a la web municipal i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.

En el contracte s’establirà un període de prova d’un mes.

Rubió, 22 de març de 2017.

L’alcalde,

F. Miquel Archela Gil

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 12 de gener de 2017.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la núm.1 al núm. 11 del  2017, així com ratificació de les resolucions que procedeixin.

3.- Aprovació inicial del Pressupost General d’aquesta Corporació, les bases d’execució i la plantilla de personal. per a l’exercici 2017.

4.- Aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria de 2016 lliurat per l’Organisme de Gestió Tributària.

5.- Precs i preguntes.

Subcategories